HOMER
VEEBILEHE KASUTUSTINGIMUSED

SISSEJUHATUS

AS Kinnisvaraportaal (registrikood 10680295, aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn, Harjumaa, 11317, Eesti) (edaspidi „Portaal”, „meie” või „me”) on Eesti äriühing, mis opereerib Homer veebilehte aadressil www.homer.ee ja selle alam-domeene, sealhulgas selle tarkvara, riistvara, andmebaase, liidestusi, seotud lehti, dokumentatsiooni, uuendusi ja muud ühendatud või liidetud komponente ja materjale (edaspidi “Lehekülg”).

Lehekülje kaudu pakume oma klientidele Homer Platvormi, mis võimaldab sirvida ja laadida üles fotosid ja muud informatsiooni erinevatest interjööridest, eksterjööridest, mööblist ja muudest sisustuse ja kodukujunduseelementidest. Kõik Leheküljel pakutavad teenused on edaspidi koos nimetatud kui „Teenused“.

Lehekülge kasutades nõustute Te käesolevate kasutustingimustega (edaspidi „Tingimused“). Lehekülje kasutajale on edaspidi viidatud kui „Klient“, „Teie“ või „Te“.

Lehekülge kasutades moodustavad käesolevad Tingimused Kliendi ja Portaali vahelise õiguslikult siduva lepingu (edaspidi „Leping“). Palume Teil käesolevad Tingimused hoolikalt läbi lugeda. Mistahes küsimuste korral seoses käesolevate Tingimustega või Teenustega, palun võtke meiega ühendust info@homer.ee.

1. Homer Teenused ja Lehekülje kasutamine

1.1. Lehekülje kaudu pakub Portaal klientidele välja virtuaalse Homer platvormi, mille kaudu kliendid saavad sirvida erinevaid fotosid erinevatest interjööridest, eksterjööridest, mööblist ning teistest sisustuse ja kodukujunduse elementidest.

1.2. Portaali registreeritud kasutajad saavad fotosid üleslaadida ning lisada fotodele kommentaare ja linke, näiteks linke poodidele, mille kaudu fotol kujutatud esemeid osta. Lisatud kommentaare ja linke saavad vaadata kõik Kliendid.

1.3. Lehekülge kasutades saate aru nõustute, et kasutate Lehekülge täielikult omal vastutusel. Portaal ei vastuta Leheküljel tehtud pakkumiste, kommentaaride ja mistahes muu registreeritud kasutajate või teiste kolmandate isikute poolt sisestatud info seaduslikkuse, tõepärasuse, täpsuse, kehtivuse ja headele tavadele vastamise eest. Mistahes kolmandate isikute sisu kasutamine ja kolmandate isikute sisule tuginemine toimub Kliendi omal vastutusel.

1.4. Portaal pakub Lehekülge „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ põhimõttel, mis tähendab, et Portaal ei anna mistahes garantiisid Lehekülje alatise toimise ja töökorras oleku eest. Me ei garanteeri ega taga, et Lehekülg ühildub alati tarkvara ja/või riistvaraga mida Klient kasutab või et Lehekülg on igal ajal vaba kõikidest vigadest, alati kättesaadav, puhas viirustest või häkkimistest või muudest turvariskidest.

1.5. Oleme pühendunud oma teenuste ja Lehekülje arendamisele ja parendamisele, eesmärgiga pakkuda oma klientidele parimat võimalikku teenust ja parimat teenuse kvaliteeti. Sellel põhjusel jätab Portaal endale õiguse teha muudatusi portaali Lehekülje kujunduses ja sisus lähtudes heade tavade ja mõistlikkuse põhimõttest.

2. Kliendi kohustused ja kinnitused

Lehekülje kasutamisel kohustute:

2.1. mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikel eesmärkidel ja/või pettusteks;

2.2. mitte esitama Lehekülge kasutades andmeid, mis on eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

2.3. Mitte rikkuma Lehekülge kasutades ühegi teise isiku õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi. Sealhulgas, kuid mitte ainult kinnitab Klient, et: 2.3.1. ei kasuta, kopeeri ega levita õigusvastaselt Leheküljel teiste kasutajate avaldatud fotosid ega muud sisu; 2.3.2. ei kopeeri ega levita õigusvastaselt Leheküljel teiste kasutajate avaldatud kuulutusi; 2.3.3. ei edasta Lehekülje kaudu andmeid, fotosid ega muud sisu, mille edastamiseks ja avaldamiseks ei ole Kliendil kõiki õigusi;

2.4. mitte rikkuma Lehekülge kasutades ühegi teise isiku õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi. Sealhulgas, kuid mitte ainult, kinnitab Klient, et: 2.4.1. ei kasuta, kopeeri ega levita õigusvastaselt Leheküljele teiste kasutajate avaldatud andmeid, fotosid, kuulutusi, kommentaare ega muud sisu; 2.4.2. ei edasta Lehekülje kaudu andmeid, fotosid, kuulutusi, kommentaare ega muud sisu, mille edastamiseks ja avaldamiseks puudub Kliendil õigus;

2.5. kinnitama iga toimingu tegemisega Leheküljel, et olete kas vähemalt 18- aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt teovõimeline füüsiline isik või kohaselt registreeritud juriidiline isik, mille esindajal on kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Lehekülje kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks.

3. Portaali õigused ja kohustused

3.1. Portaal kohustub kohaselt teavitama Klienti Tingimuste muudatustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu.

3.2. Portaal on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust juhul, kui:

3.2.1. Klient rikub Tingimusi oluliselt või ei paranda mistahes rikkumist pärast Kinnisvaraportaali antud mõistlikku tähtaega; 3.2.2. Kliendi Tingimuste järgsed kinnitused on eksitavad ja/või väärad; 3.2.3. Klient on esitanud Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne.

3.3. Portaal on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama. Tingimuste muutmisel teavitame Teid sellest Lehekülje kaudu.

3.4. Portaal on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust sealhulgas, kuid mitte ainult jälgima Lehekülje kasutajate poolt tehtavaid pakkumisi. Portaal võib teha uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

3.5. Portaal on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt selle kasutajate poolt edastatud sisu, kui sisu on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega. Samuti on Portaal igal ajal õigustatud tegema Lehekülje parema kasutamise huvides Lehekülje piires andmete ümberpaigutusi Leheküljele sisestatud sisu osas.

3.6. Informatsiooni, mida Portaal on Kliendilt Lehekülje kasutamise käigus küsinud ja mis koguneb Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel, kasutab Portaal Teenuste edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks. Portaal ei võõranda sellist informatsiooni kolmandatele isikutele ega anna seda muul viisil nende kasutusse. Vaatamata eeltoodule reserveerib Portaal endale õiguse teha tulevikus koostööd tema poolt valitud usaldusväärsete kolmandate isikutega eesmärgiga laiendada, parendada ja muul viisil arendada Teenuseid ning sellise koostöö käigus võib osutuda vajalikuks andmete vahetuse sellise usaldusväärse partneriga.

4. Õiguste rikkumisest teavitamine

4.1. Portaal austab kõikide isikute õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi ja eeldab, et seda teevad ka kõik teised Lehekülje kasutajad. Sellest tulenevalt teeme pingutusi eesmärgiga, et Lehekülje kaudu avaldatud mis tahes sisu ei rikuks ühegi kolmanda isiku õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi.

4.2. Portaal võtab endale kohustuse kustutada mistahes Lehekülje kaudu avaldatud sisu, mis rikub kellegi intellektuaalse omandi õigusi mõistliku aja jooksul alates rikkumisjuhtumist teada saamist.

4.3. Kui Teile saab Lehekülge kasutades teatavaks, et mis tahes Leheküljel avaldatud sisu rikub Teie või mõne kolmanda isiku õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi, palume rikkumisjuhtumist teavitada e-posti teel info@homer.ee.

5. Vastutus

5.1. Klient nõustub, et kasutab Lehekülge täielikult oma vastutusel ning vabastab Portaali mistahes vastutusest, mis seondub Lehekülje kasutamisega või Leheküljel avaldatud teabe võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse, ebakohasuse või mis tahes muu asjaoluga.

5.2. Klient kohustub Lehekülge kasutades mitte rikkuma ühegi teise isiku õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi ja autoriõigusi. Klient kinnitab, et ei kasuta Leheküljel avaldatud sisu ja fotosid õigusvastaselt.

6. Muud sätted

6.1. Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Portaali vahel rakendatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

6.2. Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja Portaali vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid ja väljakujunenud head tavad.

6.3. Portaalil on õigus Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

6.4. Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu õigusnormidega, ei tähenda see teiste sätete kehtetust.

6.5. Tingimuste tõlgendamisel ei kohaldata analoogiat ehk Tingimustele ei kohaldata muid õigussuhteid reguleerivate õigusaktide sätteid (sealhulgas, kuid mitte ainult ostu- müüki, vahetust, hanget, käsundit, komisjoni, ühist tegutsemist reguleerivate õigusaktide sätteid).

6.6. Lehekülje kasutamisest tulenevad Kliendi ja Portaali vahelised vaidlused antakse lahendada Harju Maakohtusse.